Renditingimused

Võttes rendile Rendivabrik OÜ-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

Rentimise alused

Inventar on Rentnikule ajutiseks kasutamiseks antav ese või esemed. Inventari rentimise aluseks on Rendivabriku rendipakkumine, milles on ära toodud renditavate seadmete täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus. Rentnik on kohustatud kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelevalveta. Rentnikul ei ole õigust anda Rendivabrik OÜ vara kolmandate osapoolte käsutusse ja iseseisvalt teostada või tellida teistelt isikutelt Rendivabrik OÜ vara remonti.

Rendiperiood

Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud vara väljastamise- ja tagastamise vahel. Väljastamise ja tagastamise päev loetakse rendiaja sisse. Rendiööpäev kestab kella 12.00-st kuni järgmise päeva 12.00-ni ehk Inventar peab olema tagastatud rendiperioodi lõppedes järgmisel päeval hiljemalt kell 12.00,. kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Vara on võimalik tagastada ainult kokkulepitud aegadel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul, kui Rentnik tagastab vara eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud päevade eest.

Rendivabrik OÜ-l on õigus

Nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud teadlikult väärinformatsiooni renti puudutavate asjaolude kohta.

Maksetingimused

Renditellimuse kinnitab 50% ettemaksu laekumine. 100% tellimuse summast peab olema laekunud enne kauba väljastamist.
Rendi maksumuse arvutamisel on iga järgnev päev 75% eelmise päeva maksumusest.
Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale võimalikud tasumata arvete sissenõudmisega kaasnevad kulud.

Renditud vara väljastamine

Renditeenuse eelduseks on asjaolu, et kliendipoolse pakkumise kinnitamise hetkel on rendileandjal olemas vaba inventar nimetatud töö teostamiseks.

Renditud vara tagastamine

Renditud Vara tuleb tagastada rendileandjale samas seisukorras, nagu need on rentnikule väljastatud, v.a tekstiilitooted kus rendihinna sisse kuulub nende pesu. Tekstiilide laenutushind sisaldab pesuteenust, aga ei sisalda keemilist puhastust, näiteks küünlarasva eemaldamine, pliiatsi jälgede eemaldamine jne. Lauanõud tuleb tagastada pestult ja küünlajalgadelt tuleb eemaldada küünlarasv.

Juhul kui renditud varal ilmnevad puudused või vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui rendiobjekti kasutava sündmuse alguseks. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib vara korrasoleku kontrolli läbi 2 tööpäeva jooksul peale tagastamist.

Renditud vara vastutus. Lõhutud, kaotatud, varastatud või rikutud vara kahjude hüvitamine

Rentnik kohustub kasutama renditud inventari otstarbe kohaselt. Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise ja heakorra eest alates rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni kogu rendiperioodi vältel. Renditud vara hävimisel või kadumisel on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama samaväärse uue toote asendamise kulu. Tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada tagastuspäeva jooksu. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti

Juhul kui Rentniku poolt esile toodud puudus, kahju või vara kadumine tuleneb Rentniku süüst, või Rentniku poolt inventari mittesihipärasest kasutamisest, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari
parandamise või asendamise kulutused ja kahju.

Transport, paigaldus, mahavõtt.

Rendihindade sisse ei ole arvestatud transpordi-, ülespaneku- ja mahavõtmiskulusid.

Inventari väljastamine

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad inventari rentimist ja õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Tellimuste tühistamine

Tellimuse tühistamisel 13 kuni 4 kalendripäeva enne ürituse toimumist tuleb tasuda 25% tellimuse kogumaksumusest. Tellimuse tühistamisel 3 kuni 1 kalendripäeva enne ürituse toimumist või rendipäeval 50% tellimuse kogumaksumusest.

Viivis

Arvete mittetähtaegse tasumise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda viivist 1% tasumata summast päevas.

Telkide kinnitamine

Rentnik peab arvestama, et telkide püsitamiseks on alati vajalik nende kinnitamine. Klient peab veenduma, et vaiadega kinnitamine on võimalik ja vajadusel andma loa vaiadele aukude puurimiseks. Juhul, kui ei ole võimalik telke vaiadega kinnitada, lisandub pakkumisele raskuste või alternatiivsete paigaldusviiside ja nende transpordi hind.

Transport, paigaldus, mahavõtt

Pakkuja on pakkumises arvestanud tingimusega, et inventari transport, paigaldus ja mahavõtmine toimub ajavahemikus 09.00-17.00 vastavalt kokkuleppele sõltuvalt paigaldusmeeskonna võimalustest. Kui inventari paigaldus, mahavõtmine või transport on Rentniku poolt vajalik väljaspool antud aegu, on vastavalt kokkuleppele Rentnikul õigus nõuda lisatasu paigalduse, mahavõtmise ja transpordi eest.

Lepingu sõlmimine

Käesolev Rendileping loetakse Poolte vahel sõlmituks Rentniku poolt tellimuse kinnitamisega e-posti teel.

Foto- ja videomaterjal

Rendileandjal on õigus oma inventarist ja dekoratsioonidest teha foto- ja videojäädvustusi ning kasutada neid endale vajalikul viisil.

Lilleseadete ja dekoratsioonide rentimine

Rentnik arvestab renditud lilleseadete ja dekoratsioonide puhul ilmastikust tulevnevaid olukordi, et
lilleseaded või dekoratsioonid viga ei saaks. Renditud lilleseadete ja dekoratsioonide liigutamine ja ümberpaigutamine tuleb eelnevalt
kooskõlastatada Rendileandjaga või Rendileandja nõusolekul rendikoha vastutava isikuga.

Tagastatav inventar peab olema puhas ja sarnaselt ning korrektselt pakitud samadesse pakenditesse, milles olid rendile andes. Kui pakkimine erineb kättesaamise viisist, on rentnikul õigus nõuda pakkimisest tuleneva lisatöö eest tasu.